Historia Szkoły

 

 Image

 

  

 

 

 

 

         Szkoła Podstawowa nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie swoją codzienną pracę rozpoczęła 1 września 1987 roku. Inauguracja nowego roku szkolnego była dużym wydarzeniem dla mieszkańców, a przede wszystkim uczniów mieszkających na osiedlu K. Lipińskiego na Czechowie.

 

         Od momentu uroczystego przecięcia wstęgi i przekroczenia progu szkoły przez pierwszych uczniów minęło już 20 lat. Pierwszym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 45 była pani mgr Zofia Rudzińska-Kasperek. Od roku 1991 funkcję Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, a więc Szkoły Podstawowej nr 45 i XIV Liceum Ogólnokształcącego, sprawuje pan mgr Wojciech Kalicki.

 

         W pierwszym roku naukę w SP nr 45 rozpoczęło 1303 uczniów pod kierunkiem 82 nauczycieli. Od początku swojej działalności szkoła starała się stworzyć bazę dydaktyczno-wychowawczą do rozwijania zainteresowań i postaw twórczych uczniów. Przez cały czas działa wiele kół zainteresowań, sekcje sportowe, chór szkolny, zespoły teatralne, muzyczne i taneczne. Ambicją nauczycieli i wychowanków było i jest przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych, konkursów szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych. Uczniowie najzdolniejsi mają stworzone dogodne warunki do pogłębiania swojej wiedzy i zainteresowań poprzez indywidualizację nauczania, możliwość uczestniczenia we wszystkich formach  pracy pozalekcyjnej oraz konsultacji indywidualnych nauczycielami przedmiotów.

         Lata dziewięćdziesiąte to dwa ważne wydarzenia w życiu szkoły. W roku 1990 Kurator Oświaty w Lublinie postanowił przy Szkole Podstawowej nr 45 powołać XIV Liceum Ogólnokształcące. Obie te szkoły utworzyły Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1. W roku 1999 w wyniku reformy oświatowej ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 45 została przekształcona w szkołę sześcioletnia. Powstały dwa etapy kształcenia:

● nauczanie zintegrowane

● nauczanie blokowe

 

         19 lutego 2000 roku społeczność uczniowska i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy akceptacji i poparciu rodziców wybrali patrona, którym został jeden z najwybitniejszych polskich poetów Zbigniew Herbert. Nadanie imienia przyczyniło się do utworzenia Ogólnopolskiego Klubu Herbertowskich Szkół. Pomysłodawcą, założycielem i przewodniczącym Rady Głównej Klubu jest p. dyr. mgr Wojciech Kalicki. 23 lutego 2001 roku w salach Zamku Lubelskiego nastąpiło uroczyste podpisanie Aktu Założycielskiego Klubu przez 7 szkół noszących imię Zbigniewa Herberta. Obecnie Klub liczy 16 szkół z całej Polski.

 

         W roku 2002-2003 Szkoła Podstawowa nr 45 wzięła udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Szkoła z klasą” pod patronem Prezydenta RP i po całorocznej pracy uzyskała tytuł „Szkoły z klasą”.

 

         Dzień dzisiejszy stawia przed nami nowe wyzwania, które staramy się wspólnie z uczniami i rodzicami realizować. Dla dyrekcji i nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej nr 45 najważniejszym zadaniem jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego uczniów. Dbamy o wysoki poziom kształcenia, poszerzania zainteresowań, rozwijanie talentów, atrakcyjność zajęć, wychowanie oparte na wartościach, przyjazną atmosferę oraz dobre wyposażenie placówki.
 

         Obecnie w roku 2012/2013 szkoła liczy 357 uczniów - klasy 1 - 6 SP 45

         i 38 nauczycieli. oraz 25 uczniów w oddziale ,,0''

NASI ABSOLWENCI

 
SZEŚCIOLATKI W SZKOLE
FB
Biuletyn Informacji Publicznej