Historia Szkoły

 

 Image

 

  

 

 

 

 

         Szkoła Podstawowa nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie swoją codzienną pracę rozpoczęła 1 września 1987 roku. Inauguracja nowego roku szkolnego była dużym wydarzeniem dla mieszkańców, a przede wszystkim uczniów mieszkających na osiedlu K. Lipińskiego na Czechowie.

         Od momentu uroczystego przecięcia wstęgi i przekroczenia progu szkoły przez pierwszych uczniów minęło już 20 lat. Pierwszym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 45 była pani mgr Zofia Rudzińska-Kasperek. Od roku 1991 funkcję Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, a więc Szkoły Podstawowej nr 45 i XIV Liceum Ogólnokształcącego, sprawuje pan mgr Wojciech Kalicki.

         W pierwszym roku naukę w SP nr 45 rozpoczęło 1303 uczniów pod kierunkiem 82 nauczycieli. Od początku swojej działalności szkoła starała się stworzyć bazę dydaktyczno-wychowawczą do rozwijania zainteresowań i postaw twórczych uczniów. Przez cały czas działa wiele kół zainteresowań, sekcje sportowe, chór szkolny, zespoły teatralne, muzyczne i taneczne. Ambicją nauczycieli i wychowanków było i jest przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych, konkursów szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych. Uczniowie najzdolniejsi mają stworzone dogodne warunki do pogłębiania swojej wiedzy i zainteresowań poprzez indywidualizację nauczania, możliwość uczestniczenia we wszystkich formach  pracy pozalekcyjnej oraz konsultacji indywidualnych nauczycielami przedmiotów.

         Lata dziewięćdziesiąte to dwa ważne wydarzenia w życiu szkoły. W roku 1990 Kurator Oświaty w Lublinie postanowił przy Szkole Podstawowej nr 45 powołać XIV Liceum Ogólnokształcące. Obie te szkoły utworzyły Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1. W roku 1999 w wyniku reformy oświatowej ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 45 została przekształcona w szkołę sześcioletnia. Powstały dwa etapy kształcenia:

● nauczanie zintegrowane

● nauczanie blokowe

 
         19 lutego 2000 roku
społeczność uczniowska i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy akceptacji i poparciu rodziców wybrali patrona, którym został jeden z najwybitniejszych polskich poetów Zbigniew Herbert. Nadanie imienia przyczyniło się do utworzenia Ogólnopolskiego Klubu Herbertowskich Szkół. Pomysłodawcą, założycielem i przewodniczącym Rady Głównej Klubu jest p. dyr. mgr Wojciech Kalicki. 23 lutego 2001 roku w salach Zamku Lubelskiego nastąpiło uroczyste podpisanie Aktu Założycielskiego Klubu przez 7 szkół noszących imię Zbigniewa Herberta. Obecnie Klub liczy 16 szkół z całej Polski.


         W roku 2002-2003 Szkoła Podstawowa nr 45 wzięła udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Szkoła z klasą” pod patronem Prezydenta RP i po całorocznej pracy uzyskała tytuł „Szkoły z klasą”.

         Dzień dzisiejszy stawia przed nami nowe wyzwania, które staramy się wspólnie z uczniami i rodzicami realizować. Dla dyrekcji i nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej nr 45 najważniejszym zadaniem jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego uczniów. Dbamy o wysoki poziom kształcenia, poszerzania zainteresowań, rozwijanie talentów, atrakcyjność zajęć, wychowanie oparte na wartościach, przyjazną atmosferę oraz dobre wyposażenie placówki.
 

         Obecnie w roku 2012/2013 szkoła liczy 357 uczniów - klasy 1 - 6 SP 45

         i 38 nauczycieli. oraz 25 uczniów w oddziale ,,0''


 

NASI ABSOLWENCI

 


25 LECIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 45 UROCZYSTOSCI

 

Koncert Jubileuszowy

 

I przyszedł wielki dzień Jubileuszu – 28 listopada 2012. Hol główny szkoły powitał nas wystawą przepięknych prac plastycznych dzieci z kl.1-3. Na tablicach obok zamieszczono krótką historię SP-45. Sala gimnastyczna przygotowana do koncertu zapraszała słowami piosenki Ćwierć wieku już minęło… Pracownicy szkoły krzątali się już od wczesnych godzin porannych, sprawdzając każdy szczegół dekoracji, nagłośnienie, ilość krzeseł. Pani dyrektor Danuta Gromczyńska jeszcze raz obejrzała szkołę przed uroczystością, wszak nic nie umknie uwadze pana dyrektora Wojciecha Kalickiego.

 

Zobacz wspomnienia w naszej galerii - Koncert Jubileuszowy

Zobacz też Jubileusz na sportowo - andrzejkowo

 

Około godz. 9.30 zaczęli przybywać pierwsi goście – emerytowani nauczyciele SP-45, pracownicy administracyjni oraz rodzice uczniów. Hol wypełnił radosny gwar powitań
i uścisków. Wszyscy kierowali się w stronę sali gimnastycznej.

O godz. 10.00 rozpoczął się wielki koncert. Dzieci powitały nas piosenką Ćwierć wieku już minęło, a niezwykła orkiestra instrumentów perkusyjnych pod batutą p. Danuty Bazylewicz wykonała prawdziwe szlagiery: polkę Trisch-Trasch oraz marsz Radetzky’ego Johanna Straussa. Fantastyczny zespół dzieci z klas 0-3 wpatrzonych z przejęciem w dyrygenta za pomocą kastanietów, werbli, triangli i tamburyno wystukiwał charakterystyczny rytm.

Następnie na scenę wbiegły kolejno trzy grupy taneczne przygotowane przez p. Agnieszkę Bartkow-Lewandowską. Dzieci zaprezentowały różne style tańca od latynoamerykańskiego, przez rock’n’roll do dyskotekowego. Należy podkreślić staranne przygotowanie wszystkich układów, co zważywszy na dużą liczbę tancerzy było nie lada wyczynem.

Po tym muzycznym wstępie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego SP-45 krótko przypomnieli historię szkoły, po czym zaprosili na scenę jej dyrektora.

Pan Wojciech Kalicki powitał gości przybyłych na uroczystość 25-lecia Szkoły Podstawowej nr 45. Dziękując za obecność emerytowanym nauczycielom oraz pracownikom administracji podkreślił rodzinny klimat spotkania, wspomniał tych, którzy od nas odeszli. Następnie wyraził wdzięczność rodzicom naszych uczniów za to, że wybierając SP-45 obdarzyli szkołę zaufaniem. W kolejnej części wystąpienia pan dyrektor wręczył emerytowanym pracownikom oraz nauczycielom, którzy pracują w szkole od momentu jej powstania, listy gratulacyjne wraz z okolicznościowymi upominkami książkowymi. W ciepłych słowach podziękował za trud włożony w wychowanie młodego pokolenia, a nawiązując do

 minionych 25 lat zacytował fragment Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II. Na koniec zaprosił wszystkich do pamiątkowego zdjęcia.

Podziękowanie dla pana dyrektora, który również jest dostojnym jubilatem szkoły, złożyła p. Bożena Malec. Potem głos zabrał przewodniczący Rady Rodziców, p. Sadowski życząc gronu nauczycielskiemu wytrwałości i satysfakcji.

W drugiej części uroczystości wysłuchaliśmy koncertu życzeń w reżyserii p. Aleksandry Wons-Łukasik. Dzieci dedykowały swoim nauczycielom pisane przez siebie wiersze i piosenki. Były solowe występy instrumentalistów: saksofonistki, skrzypaczki, pianistki i gitarzysty, był też walc angielski w wykonaniu pary uczniów. Koncert zakończyło wspólne odśpiewanie piosenki z 40- latka ze słowami Ćwierć wieku już minęło…

Ostatnim punktem programu była prezentacja multimedialna przygotowana przez p. Barbarę Hermanowską, Marka Czecha i Lilianę Kwiecińską–Urbaniak. Wszyscy ze wzruszeniem oglądaliśmy kolejne etapy powstawania szkoły oraz najważniejsze momenty w życiu jubilatki. Nastrój potęgowała nostalgiczna piosenka Marka Grechuty - Dni, których nie znamy.

Dziękując wszystkim organizatorom za trud włożony w przygotowanie uroczystości pan dyrektor, Wojciech Kalicki zaprosił gości na słodki poczęstunek do sali konferencyjnej. Uczniowie wraz z wychowawcami udali się na spotkania do swych klas.
Długo jeszcze szkoła rozbrzmiewała wesołym gwarem – dzieci nuciły piosenki, a nauczyciele radośnie wspominali swoje najpiękniejsze lata spędzone w SP-45.
 „zatrzymaj się, to przemijanie ma sens
ma sens... ma sens... ma sens!”
Jan Paweł II     
Opracowała artykuł: Violetta Sobczyk

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SZEŚCIOLATKI W SZKOLE
FB
Biuletyn Informacji Publicznej